Ouderbetrokkenheid

Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.

Ouders in school

Op allerlei manieren zijn ouders betrokken bij de school. Dat kan zijn door hulp bij het onderwijs (zoals gastlessen, begeleiding excursies, hulp bij expressie- en techniekcircuits, schminken op vrijdagmiddag), maar ook door bijvoorbeeld het documentatiecentrum te beheren of de tuin te onderhouden. Daarnaast heeft iedere groep een of twee klassenouders, die op verschillende manieren de leerkracht ondersteunen bij activiteiten.

We staan open voor initiatieven van ouders: zo is er een werkgroep Voeding ontstaan, die onder meer een inspiratiemap voor gezonde traktaties heeft gemaakt.
Als er aanleiding toe is, komt er een klankbordgroep van ouders en een afvaardiging van school om over een specifiek onderwerp te overleggen.

Regelmatig worden er thema-avonden voor ouders en leerkrachten gehouden.


Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) van onze school praat een afvaardiging van ouders en leerkrachten mee over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school. Het bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders.

De MR wordt betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen op schoolniveau. Hierbij heeft de MR drie rechten: adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
Alle leden worden voor een periode van drie jaar gekozen, door respectievelijk de leden van het schoolteam en de ouders.

Lees meer...


Ouderraad

De ouderraad (OR) wordt gevormd door acht ouders. De OR ondersteunt het team zoveel mogelijk bij de uitvoering van bepaalde zaken en kan hierbij een beroep doen op zijn achterban (de ouders). Daarnaast fungeert de OR als brug tussen ouders en team.

Lees meer...