Sfeer

We vinden het belangrijk, dat de school een veilige omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is.

Klassenkracht

Omdat voorkomen beter is dan genezen, werken we op school met Klassenkracht aan een sociaal veilig klimaat in de groep, waarbij alle kinderen leren om respect te hebben voor elkaars kwaliteiten en om verschillen te accepteren. Het gaat over groepsdynamica en hoe je daar als leerkracht grip op kan krijgen. 
We proberen kinderen in hun kracht  te zetten, ze te laten inzien wie ze in essentie zijn, wat hun talenten zijn en hoe ze met hun talenten een bijdrage kunnen leveren aan de groep waar ze deel  van uitmaken. 

Meer info over klassenkracht is te vinden op: https://www.klassenkracht.nl/
 

Pedagogisch klimaat

Uitgangspunt bij ons onderwijs is dat kinderen van elkaar verschillen en dat ieder kind talenten heeft en bijzonder is. We willen de kinderen graag het volgende meegeven:

  • aandacht en respect voor elkaar, en goede communicatieve vaardigheden
  • zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • kritisch kunnen denken en weloverwogen keuzes kunnen maken

Om dit te realiseren zijn veiligheid en vertrouwen belangrijke aandachtspunten. Met de inzet van Klassenkracht hebben we de afgelopen jaren veel geinvesteerd in het verbeteren van het pedagogisch klimaat. 


Pesten

Wij willen dat geen enkel kind zich buitengesloten of gepest voelt. Als er signalen zijn dat een kind gepest wordt, zal in eerste instantie de leerkracht in gesprek gaan met de ouders en het kind. Als het nodig is, wordt een van de twee vertrouwenspersonen van de school erbij betrokken (zie Alexanderschool ABC voor namen van vertrouwenspersonen).


Sociale en fysieke veiligheid

Een veilig schoolklimaat vraagt om bijzondere inspanningen van iedereen die bij de school betrokken is. Als school geven we daar ook duidelijk vorm aan. Dit vormgeven geldt voor het personeel, maar ook voor onderwijsondersteunend personeel, de ouders en de kinderen. Het gaat hier om fysieke en sociale veiligheid. Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een digitale vragenlijst af . Jaarlijks meten we in de groepen 6 t/m 8 hoe kinderen de veiligheid op school ervaren. De resultaten worden besproken met de leerkrachten van die groepen en later gedeeld met leerlingen en ouders.