Missie en visie

Vanuit een katholieke oorsprong bieden wij kinderen kansen zich voor te bereiden op hun toekomst, door te bouwen aan een stevige basis en in te zetten op een brede ontwikkeling.
Wij staan voor ambitieus onderwijs, waar kinderen de kans krijgen zich naar eigen vermogen te ontwikkelen en te floreren.
Samen met alle betrokkenen zijn we verantwoordelijk voor het open karakter van onze school, door met elkaar het gesprek aan te gaan en ruimte te bieden aan initiatief en eigenaarschap.

De kernwaarden

Wij bevorderen de cognitieve, creatieve, sociaal-emotionele, zintuiglijke en motorische ontwikkeling van onze leerlingen.
Wij hebben oog voor diverse ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs.
Wij stimuleren de inzet van de aanwezige kwaliteiten en expertise en hebben aandacht voor vakmanschap en doen dit op onze eigen autonome wijze in verbinding met onze opdracht en de omgeving.

Visie op lesgeven

We werken tijdens de klassikale lessen via het Expliciet Directe Instructie model (EDI-model)  en bieden verschillende leerstrategieën aan. Tijdens de lessen maken we gebruik van meerdere werkvormen om onze doelen te behalen, en houden rekening met verschillen in niveau en tempo van leerlingen. In ons activiteitenaanbod en instructie werken we planmatig aan de vanuit de leerlijn opgestelde doelen. We werken doelgericht.

We zorgen voor een veilige (leer)omgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. De leerkracht zorgt voor een goede organisatie en klassenmanagement en werkt actief aan een goede relatie met kinderen, ouders en collega's. 

Identiteit

De katholieke identiteit is de inspiratiebron van de scholen van SKOVV, werkend vanuit de kernwaarden Vertrouwen, Toewijding en Avontuur.
Deze identiteit en onze visie op levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (omgaan met de ander en de omgeving en ontwikkeling sociale vaardigheden), actief burgerschap en sociale cohesie.

We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

Onze school besteedt specifiek aandacht aan de christelijke feesten.