Kwaliteit

Een van onze kernwaarden is 'Kwaliteit'. Daarmee wordt bedoeld dat we vastgeleggen wat voor school wij willen zijn en wat wij willen bereiken met onze leerlingen, en dat wij goede procedures hebben vastgelegd om onze doelen te bereiken en te waarborgen.

Vakmanschap

Leerkrachten zijn er zich van bewust dat de wereld om ons heen in een rap tempo veranderd. Kijkend naar het onderwijs zien we dat er steeds meer bekend is over de ontwikkeling en het leren van kinderen. We zorgen dat deze informatie zoveel mogelijk de school binnenkomt door veel tijd te besteden aan vakmanschap. Dat kan door individuele scholingstrajecten of door teamscholing. Het is daarna de afspraak om deze opgedane kennis ook met elkaar te delen. Van en met elkaar leren vinden we belangrijk.

 

Kwaliteitsbeleid

​Jaarlijks kijken we naar de resultaten van ons onderwijs. Dat doen we op vier manieren.

1. Waardering van le​​erkrachten. 
Aan het einde van het schooljaar evalueren we met het team het afgelopen schooljaar en bespreken we wat er is verbeterd en welke punten aandacht nodig hebben.

2. Waar​dering ouders en leerlingen. 
We vragen ouders tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek in te vullen. De uitslag wordt besproken in het team, bestuur en de medezeggenschapsraad. We weten op die manier hoe ouders tegen de school en het onderwijs aankijken. Voor ons is de uitslag van dit onderzoek belangrijk om te kunnen verbeteren. 
Vanaf groep 6 vullen ook leerlingen een vragenlijst in.

3. Waardering ​externen. 
We krijgen ook externe waardering voor het onderwijs op onze school, bijvoorbeeld door de onderwijsinspectie. Ook deze waardering kan aanzetten tot veranderingen.

4. Leeropbren​gsten en evaluaties. 
We brengen alle leeropbrengsten in kaart door middel van methodegebonden toetsen, leerstofonafhankelijke toetsen (zoals CITO) en een uitgebreid leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leeropbrengsten worden geanalyseerd door de leerkrachten, de intern begeleider en de schoolleiding. De ontwikkeling van leerlingen kunnen wij goed volgen aan de hand van de resultaten, observaties en gesprekken en het vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Als de leerling zich volgens verwachting ontwikkelt, is dat voor ons een teken dat we op de goede weg zitten. Bij afwijkingen zoeken we de oorzaak en bieden extra begeleiding.​

Onderwijskwaliteit

We streven bij elk kind naar leeropbrengsten die passen bij zijn/haar mogelijkheden. Hierbij staat de totale ontwikkeling van het kind voorop. We hebben de totale ontwikkeling van het kind voor ogen en hebben hoge verwachtingen van de unieke mogelijkheden en talenten. Dit moet uiteindelijk leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.

We stellen ons steeds de vraag hoe we ons onderwijs verder kunnen verbeteren. Dit doen we onder andere door het verzamelen en analyseren van de door ons behaalde resultaten; wat zien we, hoe kunnen we dit verklaren, wat vinden we ervan en wat gaan we ermee doen? Omdat we uitgaan van de totale ontwikkeling van het kind vinden we het ook heel belangrijk om factoren als welbevinden, werkhouding en sociaal gedrag mee te nemen.

Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen (ParnasSys). We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken ontwikkelen, de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen. 

Extra begeleiding

Als blijkt dat een kind extra begeleiding nodig heeft, dan wordt dit door de groepsleerkracht en de intern begeleider besproken. Die begeleiding kan nodig zijn om hulp te bieden bij een leerprobleem, maar ook om kinderen te leren taakgericht te werken of sociaal sterker te maken.
Samen met de remedial teacher wordt een handelingsplan opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke manier hulp geboden gaat worden. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
Als blijkt dat – ondanks alle extra zorg – meer deskundigheid nodig is, dan kunnen wij een beroep doen op een aantal instanties.

Extra uitdaging

Wanneer een leerling extra uitdaging nodig heeft - naast het extra aanbod dat in de verschillende methodes beschikbaar is - wordt er met onze specialist hoogbegaafdheid gezocht naar een oplossing.