Organisatie

Onze school behoort tot de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV). In deze stichting zijn 13 katholieke scholen in de regio vertegenwoordigd. Voor meer informatie over de SKOVV en haar organisatiestructuur kunt u de website van het SKOVV bezoeken.

Het Bestuur

Het bestuur bestaat  uit vijf onafhankelijke bestuursleden met een specifieke portefeuille. Deze mandateert een groot deel van haar taken en bevoegdheden aan de algemeen directeur die tevens de leiding heeft over het stafbureau. De algemeen directeur delegeert een deel van de taken, voor zover het de individuele school betreft, aan de schooldirecteur.

   
Toelichting organogram:

GMR     Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
MR        Medezeggenschapsraad school
OG        Oudergeleding MR
PG        Personeelsgeleding MR

MT        Managementteam (algemeen directeur en directeuren scholen)

OB        Onderbouw (groep 1/2), 
MB        Middenbouw (groep 3/4/5)
BB        Bovenbouw (groep 6/7/8)

IB          Intern begeleider
RT        Remedial teacher
OOP     Onderwijsondersteunend personeel
TSO      Tussenschoolse opvang

OR        Ouderraad